Gudstjänst i Lepplax bykyrka på tionde sönd. efter Trefaldighet, tema: Besökelsetider. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Predikan som text i Forum Johanneum.

Predikotext: Matt 11:20-24.

20 Sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han hade utfört sina många kraftgärningar och förebrå dem att de inte hade omvänt sig. 21 “Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de kraftgärningar som har utförts hos er hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon, skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska.* 22 Jag säger er: För Tyrus och Sidon skall det på domens dag bli lindrigare än för er. 23 Och du, Kapernaum,skall du kanske upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet* skall du fara. Ty om de kraftgärningar som har utförts i dig hade gjorts i Sodom, skulle det ha stått ännu i dag. 24 Men jag säger er: För Sodoms land skall det på domens dag vara lindrigare än för dig.”