Tema: Goda förvaltare av Guds nåd. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog.
Predikotext: Luk 16:10-15. Predikan som text på Forum Johanneum.

10 Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. 11 Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen?  12 Och om ni inte varit trogna i fråga om det som tillhör en annan, vem vill då ge er vad som tillhör er?  13 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.”

14 Allt detta hörde fariseerna, som älskade pengar, och de hånade honom. 15 Då sade han: “Ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud.