Denna fråga har besvarats i Lutherska bekännelsebrevet #33.

Fråga: I Josua kapitel 5 vers 13-15 träffar Josua ”befälhavaren över HERRENS här”. Jag är så gott som säker på, att denne är Jesus. Kan ni bekräfta detta? Eller tar jag miste?

Svar: 

Mannen som Josua ser vid Jeriko har ett draget svärd i sin hand. Josua frågar honom: ”Tillhör du oss eller våra fiender?” Det naturliga svaret skulle vara att han antingen tillhör Josuas här eller att han är en fiende. Men han svarar: ”Nej, jag är befälhavare över HERRENS här. Nu har jag kommit.” Mannen är alltså varken israelit eller fiende.

Josua faller till marken och tillber denne befälhavare. När Johannes två gånger faller ner inför en ängel för att tillbe (Upp 19:10; 22:9) blir han båda gångerna tillrättavisad: ”Gör inte så! Gud ska du tillbe.” Josua blir inte tillrättavisad när han tillber. Han står inför Gud själv. Han blir också tillsagd att ta av sig sina skor, precis som Mose vid den brinnande busken (2 Mos 3:5). I 6:2 nämns mannen som HERREN, alltså Gud själv.

I Gezeliernas bibelverk (se logosmappen.net) står: ”Det var Guds Son i en stridshjeltes skepnad och liknelse, ty han kallas Jehovah, k. 6:2, som lofwar sin gudomliga hjelp och närwaro.”

Vi kan med hög grad av förvissning säga att det var Guds Son, Kristus, som uppenbarade sig för Josua även om han då ännu inte hade antagit människonatur. Ibland brukar man kalla honom ”den oskapade ängeln”. Därför är det inte fel att uttrycka sig som du gör: vi kan vara så gott som säkra på att den som uppenbarade sig var Jesus.

Ola Österbacka