Logos förlag utger egna böcker och är återförsäljare för Biblicums förlag. Vi har ett begränsat lager. Kolla produkterna i Biblicums webbutik! Se information om hur du beställer här.


Nyutgåva av Lars Borgström: Utläggning av Uppenbarelseboken

En mycket viktig bok, som tar upp många av de frågor som det råder stor förvirring om. Denna utläggning är förklarande och tar ibland även upp bibelvetenskapliga frågeställningar till behandling. Tonvikten ligger på det andliga, uppbyggliga planet minst lika mycket som på exegetik i vetenskaplig mening.

Seth Erlandsson, docent i GT:s exegetik, skriver om boken: ”Det finns många tolkningar av Uppenbarelseboken som missförstår textens syner och bildspråk. Här föreligger en kommentar som klart och enkelt förklarar vad Jesus Kristus har uppenbarat för Johannes på fängelseön Patmos. Avgörande för en rätt tolkning av synerna är att man förstår bokens syfte: att vara en tröstebok för lidande kristna i denna syndens värld.

Författaren Lars Borgström är präst i Lutherska församlingen i Stockholmsområdet och har en masterexamen i teologi. Till Biblicums produktsida. 20 € + porto.


AKTUELLA BÖCKER I SORG OCH LIDANDE

Tre andaktsböcker med 25 korta andakter av Richard E Lauersdorf.
Varje andakt innehåller ett tröstande ord från Skriften, ett lättläst budskap och en stödjande bön.

Guds barn dör aldrig

NYHET: Guds barn dör aldrig – ord av tröst när jag står inför livets slut

I olika skeden av livet kan vi reagera på olika sätt inför tanken på döden – med en axelryckning, med rynkor i pannan, med stor oro, med tårar eller med fruktan och ilska. Vilka tankar på döden vi än har just då, kommer Gud till oss i sitt Ord för att omsluta oss med sina löften, det enda som håller oss uppe under den svåraste delen av resan genom livet. Läs mera här!

 

Hjälp mig, Herre – trösteord för den som måste söka en väg framåt genom en störtflod av frågor och känslor när en älskad människa är nära döden. Boken leder hjärtan som är fulla av smärta till tröst i Guds Ord och till vår Frälsares kärleksfulla armar. Det är för att Gud känner oss och våra tankar som vi kan vädja till honom: Hjälp mig, Herre.

Läs mera här!

 

 

Med tårar i våra ögon – trösteord från Herren i sorgen över min käras bortgång

Med en finstämd känslighet för alla känslor som väller över oss när vi sörjer visar boken hur Guds kärlek innesluter oss, också när vi lämnar kyrkogården med tårar i våra ögon.

Läs mera här!


I frihetens gränslandEn uppskattad lärobok i romanform:

I frihetens gränsland

Om att ta ut svängarna på den smala vägen. En roman av Hans Ahlskog som behandlar djupa lärofrågor och ger en saklig och bibliskt förankrad rådgivning om det kristna livet på den smala vägen. Läs mera här!

Nu kan du lyssna till I frihetens gränsland som ljudbok. Den är inläst av Ola Österbacka.


Logos förlags tidigare utgivna produkter


BÖCKER FRÅN ANDRA FÖRLAG:

Förstår du vad du läser?
– Sjuttio av Bibelns mest missförstådda verser, Lars Borgström

Denna nya bok av Lars Borgström är en utmärkt bok för samtalsgrupper. Den är mycket pedagogisk och lättförståelig. Först citeras det bibelställe som blivit missförstått, sedan den lära som blivit följden av detta och därefter framställs på ett mycket klargörande sätt vad som är en rätt tolkning mot bakgrund av hela textsammanhanget.

Pris: 12 €. Köp från Logos förlag (i Finland). Till Biblicums förlag.

 

 

 


Profeten Sakarja och hans bok, Seth Erlandsson

Idag sägs allt oftare inom den akademiska världen och liberala kyrkosamfund att Gamla testamentet inte får läsas i ljuset av Nya testamentet. Det anses förtryckande mot judiska trosutövare att se Jesus som uppfyllelsen av gamla förbundets löften. Seth Erlandsson tillhör inte dem som slagit in på en sådan antikristlig väg. På ett uppfriskande, övertygande och trosstärkande sätt visar han hur Jesus Kristus är kärnan och stjärnan i Gamla testamentet och inte minst i profeten Sakarjas bok.

Erlandsson har genom sin mångåriga forskning och pedagogiska förmåga de rätta förutsättningarna att vägleda läsaren genom Sakarjabokens fjorton kapitel. Det kan behövas eftersom profetens syner inte alltid är lättolkade. Vem är mannen bland myrtenträden? Och vad vill synen med kvinnan i tunnan säga? Dessa frågor och många andra blir besvarade i denna kommentar.

Pris: 15 €. Köp från Logos förlag (i Finland). Läs mera på Biblicums förlag.


Ett flödande ljus – predikningar över Romarbrevet, Lars Borgström

Seth Erlandsson skriver:

”Lars Borgström identifierar sig med Paulus, kryper bildligt talat in i honom, i hans tankevärld. Han klargör bakgrunden till de lärofrågor som Paulus finner det nödvändigt att undervisa om. Ord och sammanhang som kan vara svåra att förstå på avstånd blir så tydliga. Han predikar med samma frimodighet som aposteln, rättframt och klarläggande. Han kallar sin bok för ’bibelutläggande förkunnelse’, och sådan får vi verkligen del av.

Vad väntar man sig av en bibelkommentar? Att den sakligt ska förklara vad som verkligen står. En sådan förväntan blir inte alltid uppfylld. Men denna bok uppfyller den. Läs den! Jag gratulerar dig till ett berikande studium.”

Köp via Logos förlag för 15 €. Läs om boken på Biblicums förlag.


Kampen om könen, Mikkel Vigilius

Denna bok av den danska bibelläraren Mikkel Vigilius (översatt och utgiven av Kyrkliga Förbundet) behandlar ett i vår tid brännande ämne. Viglius går igenom vad Bibeln säger om de två könen och deras förhållande till varandra. Han visar att äktenskapet, när det fungerar som Gud har tänkt, är en återspegling av Frälsarens förhållande till sin Kyrka. Det sista kapitlet handlar om de transsexuella och hur de ska bemötas.

124 sidor. Läs mera på produktsidan! Pris: 13 €.

 

 


 

HBTQ och Bibeln – Svärdet genom svensk kristenhet

Författare: Anders Gerdmar, förlag: STH förlag. Frågan om samkönade äktenskap har avgjorts i Svenska kyrkan men den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, liksom många frikyrkliga samfund, hotas av splittring på grund av denna fråga. En framgångsrik lobby driver HBTQ-frågorna och fastän frågan berör ytterst få församlingar drivs ändå frågan med stor energi av samfunds- och församlingsledningar.

Hur blev det så här? Den här boken visar på sambandet mellan en allt liberalare bibelsyn och en liberal syn på äktenskap och HBTQ. Boken klargör vad Bibeln säger om äktenskapet och samkönade relationer.

Läs om boken i Biblicums webbutik. Boken säljs av  Logos förlag för 17,50 € + postningskostnader.


Guds ord består
– en festskrift till Seth Erlandsson med anledning av hans 80-årsdag

Förlag: Biblicums förlag.

”Guds ord består” – detta har varit teol dr Seth Erlandssons fasta tro under hela hans gärning som bibelforskare, bibelöversättare och bibellärare. I samband med hans 80-årsdag ger Stiftelsen Biblicum ut denna festskrift med bidrag av olika författare från många länder. Alla har det gemensamt med jubilaren att de delar hans tro på Guds levande ord som består till tidens slut.

Boken innehåller artiklar som på olika sätt lyfter fram det levande och oförgängliga bibelordet både i Gamla och Nya testamentet. För alla bidragsgivare är det viktigt att Guds ord står i centrum för all kristen tro och forskning. Det rena Gudsordet ska alltid vara den fasta och orubbliga grundvalen för tro och liv i den kristna kyrkan.

Läs mera om boken i Biblicums webbutik. Boken säljs av Logos förlag för 10 € + postningskostnader.


Varför tror inte alla på Darwin?

En liten, men naggande god, bok har utkommit på Timoteus förlag. Författaren är Johnny Bergman, vars produktion kan hittas här: https://bergmansmedia.se/. Den bok som nu utkommit är i pocketformat men har stor sprängkraft.

Boken är rikt illustrerad och omfattar 191 sidor i formatet 17 x 11 cm. Den tar upp alla de vanliga argumenten som brukar framföras till stöd för utvecklingsläran och smular sönder dem på ett lättfattligt och åskådligt sätt. Boken är mycket lämplig att lägga i händerna på gymnasister, eller alla som behöver argument för sin tro på en Skapare.

Boken säljs av Logos förlag för endast 10 €.

 

Flera goda böcker hittar du i Biblicums webbutik.