Frågan besvarades i Lutherska Bekännelsebrevet nr 23.

Fråga: Är bilder, ikoner och statyer avgudadyrkan?

Svar: Frågan går tillbaka på bildförbudet i dekalogen, Guds tio bud:

Jag är HERREN din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, för jag, HERREN din Gud, är en nitisk Gud. Jag låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led när man hatar mig, men visar nåd mot tusentals när man älskar mig och håller mina bud.” (2 Mos 20:2-6)

Förbudet mot att göra bilder hör samman med förbudet mot att dyrka avgudar. De folk som Israel hade att göra med dyrkade gudabilder av trä, metall och sten. Guds folk skulle dyrka endast den osynlige, han som kallar sig Jag Är och som inte representeras av något skapat. Även om Gud själv gav befallning åt Mose att göra två keruber av guld i det allra heligaste (2 Mos 25) skulle människorna själva inte skapa sådana bilder.

När Jesus kom som Gud i mänsklig gestalt förändrades detta, genom att man kunde se Gud förkroppsligad. Jesus uppfyllde lagen i sitt kött och därmed behövdes inte längre de förebilder som uttrycktes genom offer, mat och högtider.

När reformatorerna lämnade kvar bilder i kyrkorna motiverades det pedagogiskt. De flesta av dem som kom till gudstjänsterna kunde inte läsa. Då kunde man koppla undervisningen till de bilder som fanns av den lidande Frälsaren och händelser ur Bibeln. De reformerta (kalvinisterna) å andra sidan förkastade alla bilder med bildförbudet som motivering. I kristen frihet kan vi se på bilderna som på mat och högtider. Det är fria ting som vi kan använda till Guds ära.

En helt annan sak är om vi tillber eller dyrkar bilder, ikoner och statyer. Vi vill inskärpa att det är endast Gud som ska tillbes, inte något skapat, inte ens änglar eller jungfru Maria. Ett bra exempel är kopparormen (4 Mos 21:8), en förebild för Jesus på korset, som förstördes när man började tillbe den (2 Kung 18:4).

Ola Österbacka