Denna fråga har besvarats i Lutherska Bekännelsebrevet #26.

Fråga: När avföll den ängel, som blev djävulen? Det måste ju skett innan människorna syndade, men vet vi något om när det tidigast hade skett? Vet man dessutom något om tiden för när djävulens änglar avföll?

Svar: Innan jag berör avfallet i änglavärlden bör något sägas om deras skapelse. När det exakt skedde sägs inte i skapelseberättelsen (1 Mos 1:1–2:3). Men av 2 Mos 20:11 framgår att de skapades någon gång under de sex skapelsedagarna. För där står: ”På sex dagar gjorde HERREN himlen och jorden och havet och allt som är i dem.” Ordet ”allt” inkluderar änglarna. De är inte av evighet utan är skapade av Gud. Paulus skriver i Kolosserbrevet: Genom Kristus ”skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt” (1:16). De osynliga varelserna är änglarna. Angående änglarna heter det i Ps 148:5: ”De ska prisa HERRENS namn, för han befallde och de skapades.”

Fastän 1 Mos 1 inte säger på vilken dag änglarna skapades, kan Jobs bok kasta ett visst ljus över ”när”. I slutet av boken frågar HERREN Job: ”Var var du när jag lade jordens grund? Svara, om du vet och förstår. Vem bestämde dess mått? Du vet ju! Och vem spände mätsnöret över den? Var fick dess grundpelare fäste? Vem lade dess hörnsten, medan morgonstjärnorna sjöng tillsammans och alla Guds söner ropade av glädje?” (38:4­–7). Detta ställe tycks visa att Guds söner, dvs änglarna, var vittnen till världens skapelse. I så fall skapades änglarna tidigt under skapelseprocessen. Men det viktiga är inte när änglarna skapades utan att vi inser att de är verkliga varelser, inte mytologiska väsen.

Kommer vi att bli änglar när vi dör? Det är ett vanligt missförstånd. Men vi kommer att bli lika änglarna på två sätt: änglar är eviga och de gifter sig inte. Eftersom de inte har familj ökar inte deras antal. Och eftersom de inte dör, minskar inte heller deras antal. Det förblir konstant. Antalet goda änglar är mycket stort, enligt Dan 7:10 ”tiotusen gånger tiotusen”. Även om de är osynliga har de makt att anta synlig form. Ibland kunde de visa sig som vanliga människor. När Herren sände två änglar för att rädda Lot från Sodom såg de ut som vanliga män. Varken Lot eller männen i staden misstänkte att de var änglar.

Nu till din fråga: Bibeln säger inte när en ängel avföll och blev Satan och drog med sig flera änglar i fallet. Men den ger oss en bestämd tidsram. När skapelsen var fullbordad på den sjätte dagen står det: ”Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott” (1 Mos 1:31). Eftersom änglarna är skapade varelser kunde Gud inte ha sagt detta om några av änglarna redan hade syndat. Hela Guds skapelse – inklusive änglarna – var fullkomlig. Sålunda måste Satan ha avfallit efter världens skapelse. Och det måste ha hänt före människans avfall, eftersom Satan frestade Adam och Eva till synd.

Men hur långt efter Adams och Evas skapelse ägde deras avfall rum? Fastän Bibeln tiger om detta tycks det ha skett efter en ganska kort tid, för Adam och Eva hade inga barn före syndafallet. Som fullkomliga och heliga var de villiga att utföra alla Guds befallningar, också befallningen ”Var fruktsamma och försöka er” (1 Mos 1:28). Eftersom de både hade viljan och förmågan att få barn tycks deras barnlöshet antyda att dagar snarare än år skilde deras skapelse från deras fall. Under en av dessa dagar skedde Satans tragiska syndafall i Guds goda skapelse. Hur många änglar som Satan drog med sig i sitt uppror mot Gud nämns inte, bara att de är många. När Jesus botade den demonbesatte mannen från gerasenernas område sa han: ”Mitt namn är Legion, för vi är många” (Mark 5:9).

Seth Erlandsson