Denna fråga besvarades i Lutherska Bekännelsebrevet #27.

Fråga: Några påstår att Jesus hamnade i ”helvetet” efter sin död. Jag har alltid trott att han kom till dödsriket (hades). Vilket är korrekt? Hur löd den ursprungliga apostoliska trosbekännelsen?

Svar:
Olaus Petris svenska mässa hade ”helvetet”, medan SvK idag istället har ”dödsriket”. Den grekiska texten i den Apostoliska trosbekännelsen har ”κατώτατα” (de nedre delarna). För att se vad som åsyftas behöver vi gå till Nya Testamentet.

Den text som särskilt talar om Kristi nedstigande är 1 Pet 3:19–20, där det står att Kristus i anden gick ”bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset, för dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar, medan arken byggdes”.

Eftersom det här talas om andarna ”i fängelset” och det vidare nämns dem som ”var olydiga” medan arken byggdes, så förstår vi att det handlar om den plats där de osaliga hålls i förvar i väntan på den yttersta domen.

Det är tydligt i Bibeln att också före domen så är de troende och de otroende som dött åtskilda. Jesus talar om att Lasarus fördes ”till platsen vid Abrahams sida” (Luk 16:22) medan den rike mannan plågades i eld i helvetet (grek. hades) (v.23–24). Likaså får rövaren på korset löfte om att vara med Jesus ”i paradiset” redan den dag han dog (Luk 23:43), medan de som inte omvänt sig under Noas dagar alltså var i ”fängelset” (1 Pet 3:19).

Vi ser också i texten i 1 Pet 3 vad Kristus gjorde vid sitt nedstigande: Han steg inte ned för att lida mer, utan för att förkunna ett budskap. Jesu lidande var färdigt på korset, när Jesus säger: ”Det är fullbordat.” (Joh 19:30).

Budskapet Kristus förkunnade var inte evangelium, utan Kristus steg ner och förkunnade sin seger. Någon möjlighet till omvändelse efter döden läser vi inte om i Skriften, utan ”det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas” (Heb 9:27). Ordet i 1 Pet 3:19 om att ”utropa ett budskap” (κηρύσσω) anger inte om innehållet i budskapet är positivt eller negativt. Folkbibeln noterade i sin fotnot i gamla översättningen att uttrycket skiljer sig från vad Petrus skriver strax senare, när evangeliet predikades: ”Grundtextens ord syns här till skillnad från 4:6 (’att evangeliet predikades’), valt med hänsyn till att det är riktat mot dem som inte trodde under Noas tid.”

Ibland vill man göra en skillnad mellan människans tillstånd före och efter uppståndelsen och domen. Det är förstås en skillnad att vara med enbart sin själ hos Kristus och att vara uppstånden och med både kropp och själ hos Kristus; och på motsvarande sätt är det skillnad att vara osalig med enbart själ och att vara osalig med både kropp och själ. Samtidigt används samma ord för de saliga både före och efter uppståndelsen, att de är i paradiset. Före uppståndelsen läser vi om rövaren på korset som är med Jesus i paradiset (Luk 23:43), medan den som segrar utlovas att få äta av ”livets träd, som står i Guds paradis” (Upp 2:7) vilket vi får göra i våra uppståndelsekroppar där livets träd står på den nya jorden (jfr Upp 22:2).

Med tanke på de felaktiga föreställningar som är förknippade med ordet ”dödsriket” så är det bättre att översätta med ”helvetet” i den Apostoliska trosbekännelsen. Det rör sig om den plats där de osaliga befinner sig efter sin död.

En fin artikel av Ingemar Furberg som går igenom texten i 1 Petrus brev, där även ordet ”hades” i NT diskuteras finns här.

Det finns också en upplysande artikel av Harold Wicke om bekännelsen i Konkordieformeln angående Kristi nedstigande till helvetet, där också en del felaktiga föreställningar behandlas.

Anders Nissen