[pdf]

1  Kyrko- och församlingsbegrepp

Enligt den Heliga Skrift och den evangelisk-lutherska bekännelsen är kyrkan (församlingen) de troendes samfund, där Guds ord predikas rent, klart och oförfalskat, och de heliga sakramenten förvaltas och utdelas i enlighet med Kristi ord och instiftelse.

Församlingen (lokalförsamlingen) är en samling troende på ett begränsat område, vilka är endräktiga i bekännelsen av Kristi lära och sakramentens bruk och som inrättar sina liv efter Guds ord.

S:t Johannes evangelisk-lutherska församling rf (i det följande församlingen) fungerar sedan 9.11.2011 som en registrerad förening med särskilda stadgar. Församlingsordningen är underställd stadgarna.

 

2 Trosgrundval

Denna församling bekänner sig till den av Kristi kyrka tiderna igenom orubbligt fasthållna sanningen, att hela Bibeln är alltigenom Guds ofelbara ord med oinskränkt auktoritet, och ansluter sig helt till den evangelisk-lutherska bekännelsen.

Den antar och bekänner, som sanna uttryck för Skriftens lära, den lutherska kyrkans symboliska böcker, som består av

 • Den apostoliska trosbekännelsen (Apost.)
 • Den nicænska trosbekännelsen (Nic.)
 • Den athanasianska trosbekännelsen (Ath.)
 • Den oförändrade augsburgska bekännelsen (CA)
 • Augsburgska bekännelsens apologi (Apol.)
 • Schmalkaldiska artiklarna med traktaten om påvens makt och överhöghet (Schm.)
 • Luthers lilla katekes (LK)
 • Luthers stora katekes (SK)
 • Konkordieformeln (FC)

 

3  Syfte och mål

Församlingens uppgift är att förvalta ”evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete” (CA V), dvs.

 • verka för att människor, både på vår ort och i hela världen, genom Guds ords predikan måtte omvändas och föras till tro på Kristus
 • verka för medlemmarnas och andra människors uppbyggelse och bevarande i tron och deras stadfästande i sanningen
 • förvalta dopets och nattvardens sakrament
 • bekämpa allt slags otro och förnekelse.

 

4  Medlemskap

Medlem delar församlingens tro, lära och bekännelse som de uttrycks i § 2.

Upptagande i församlingen sker genom det heliga dopet.

Den som redan är döpt kan upptas efter att vid prövning ha visat sig äga kunskap i trons huvudstycken och vara enig med församlingen i bekännelsen. Medlemskapet bekräftas med välsignelse vid församlingsmöte eller kungörs vid gudstjänst med förbön. Icke konfirmerade barn under 15 år upptas tillsammans med föräldrarna.

Nattvardsberättigade är de konfirmerade medlemmar som inte genom kyrkotukt avstängts från sakramentet.

Uteslutning ur församlingens gemenskap ska ske om medlem framhärdar i falsk lära eller annan uppenbar synd, eller under en längre tid underlåtit att delta i församlingens verksamhet, sedan styrelsen förgäves sökt föra vederbörande till rätta. Stor hänsyn ska tas till den som är svag i tron, och församlingen ska i kristlig kärlek och med stort tålamod ta sig an denna.

 

5  Kyrkogemenskap

Församlingen vill samverka med andra organisationer och församlingar för att främja den gemensamma uppbyggelsen och sprida evangeliet. Grundförutsättningen för en sådan samverkan är gemensam trosgrundval enligt § 2 och ett fasthållande vid denna i all verksamhet. Angående förutsättningar till samverkan eller avbrytande av samverkan, ifall förutsättningar inte längre finns, besluter styrelsen efter att ha hört årsmötet.

 

6  Kallelse till predikoämbetet

Till predikoämbetet kallar församlingen, enligt Skriften och bekännelsen, sådan man som efter prövning befunnits vara fast rotad i Skriften och väl skickad att undervisa och i övrigt anses lämplig för uppgiften. Kallelsen bekräftas enligt god kristen ordning med ordination eller insättning i ämbetet.

Innehavare av predikoämbetet benämns i Skriften med olika ord, t.ex. biskop, präst (äldste), herde, lärare eller evangelist. Bland dem som kallats till predikoämbetet utser styrelsen en till församlingens föreståndare.

Om tjänaren avviker från något som innefattas i församlingens trosgrundval har han avfallit och bör avsättas enligt samma ordning som gäller för medlem som avfallit, § 4.

 

7  Församlingens styrelse

Församlingens styrelse består av 3-7 manliga medlemmar av församlingen.

Styrelsens uppgift är att

 • vaka över medlemmarnas andliga väl och utöva församlings- och lärotukt
 • motta och pröva ansökan om medlemskap, anta medlemmar och föra medlemsförteckning
 • besöka och bistå fattiga och sjuka samt uppmuntra till insamlingar för behövande och till andra kärleksgärningar
 • förbereda kallelse av tjänare och verkställa församlingens beslut
 • bland församlingens kallade tjänare utse en till församlingsföreståndare
 • sammankalla årsmötet och övriga församlingsmöten
 • förvalta församlingens tillgångar och ansvara för församlingens övriga angelägenheter.

 

8  Församlingsmöten

Ordinarie årsmöte sammanträder under januari-maj på tid och plats som styrelsen bestämmer. Dessutom kallar styrelsen vid behov till extra församlingsmöte. Kallelse sker minst två veckor i förväg till de medlemmar som uppgett e-postadress och till övriga medlemmar skriftligt.

Extra församlingsmöten ordnas vid behov i brådskande ärenden samt för att behandla ärenden av andlig art. Församlingsmöte kan hållas i anslutning till gudstjänst eller annan sammankomst. För extra församlingsmöte gäller samma bestämmelser om kallelse och beslut som för årsmötet.

Kallelse till predikoämbetet utfärdas vid årsmöte eller annat församlingsmöte av församlingens manliga nattvardsberättigade medlemmar på beredning av styrelsen.

 

9  Ändring av församlingsordningen och församlingens upplösning

Ändring av församlingsordningen kan ske om så besluts vid två på varandra följande församlingsmöten, varav ett ordinarie årsmöte. Beslut om ändring fattas med minst tre fjärdedels majoritet (3/4) av de röster som avgetts vid omröstningen.

 

Antagen vid konstituerande möte i Vasa, 1.8.2008. Vid föreningsmöte 16.8.2009 och årsmöte 7.2.2010 gjordes ett par ändringar. Ändringar har också gjorts vid årsmötet 18.3.2012 för att jämka samman en del paragrafer med stadgarna som fastställdes 8.9.2011 av Patent- och registerstyrelsen och de fastställdes av det extra församlingsmötet 6.11.2012.