För predikogudstjänsterna använder vi en liturgi som i stora drag motsvarar den gamla handboken för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, antagen 1958 och reviderad 1968. Vi sjunger oftast ur den finlandssvenska psalmboken, men använder ibland också sånger ur Sionsharpan och Lova Herren. Vi använder från påsken 2019 en delvis reviderad ordning. (Serie 2 som pdf)

Nedan återges liturgin med texter som församlingen läser eller sjunger.

1. INLEDNING
Ingångspsalm

2. SYNDABEKÄNNELSE OCH AVLÖSNING

Liturgen (L): Dagens inledningsord eller psaltartext och uppmaning till syndabekännelse.

L+F: Jag, fattig syndig människa, som är född av ett syndigt släkte, har liksom mina fäder syndat på många sätt. Jag har inte älskat dig, min Gud, över allting, inte min nästa såsom mig själv. Jag har med tankar, ord och gärningar brutit mot din heliga vilja och vet mig därför vara värd evig fördömelse, om du skulle döma mig såsom din stränga rättvisa kräver och mina synder har förtjänat. Dock har du, käre himmelske Fader, lovat din nåd åt alla dem som vill omvända sig och i tro fly till din ofattbara barmhärtighet och till Frälsaren, Jesus Kristus. Jag förtröstar på detta löfte och ber: Var mig nådig och förlåt mig alla mina synder, ditt heliga namn till pris och ära.

Församlingen (F): Kyrie

Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss.

L: Avlösning

F: Tackvers

Nu himlen är upplåten för Jesus har oss sagt,
att han i mänskors händer har gett en sådan makt
att synden blir förlåten, i himmel och på jord.
Gud, hjälp att vi ej vänder oss från ditt löftesord.
(Mel: Jag lyfter mina ögon, psb 382)

3. GLORIA OCH TACKSÄGELSEPSALM

L: Ära vare Gud i höjden.
F: Och frid på jorden bland människor till vilka han har behag.

Treenighetspsalm

4. VÄXELHÄLSNING OCH DAGENS BÖN

L: Herren vare med eder.
F: Så ock med din ande.
L: Låt oss bedja. Dagens bön.

5. TEXTLÄSNING

L: Första läsningen (GT eller psaltartext). Mellan textläsningarna sjunger vi en sångvers:

F: Gud lär oss lyssna och förstå
och öppna våra hjärtan så,
att Ordets helga rikedom
ej blir för oss till straff och dom.

L: Andra läsningen (episteltext eller psaltartext)

Gradualpsalm

L: Evangelium.
Så lyder det heliga evangeliet.
F: Gud, tack för ditt heliga ord.

6. PREDIKAN OCH TROSBEKÄNNELSEN

F: Predikopsalm

Predikan

F: Trosbekännelse (Den apostoliska trosbekännelsen):

Jag tror på Gud Fader, den allsmäktige, himmelens och jordens skapare.
Och på Jesus Kristus, Guds enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande och född av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och blev begraven, nedsteg till helvetet, uppstod på tredje dagen ifrån de döda, uppfor till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och därifrån skall komma till att döma levande och döda.
Och på den Helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.

F: Kollektpsalm

7. VÄXELHÄLSNING OCH KYRKANS FÖRBÖN

L: Herren vare med eder.
F: Så ock med din ande.
L: Låt oss bedja.

L: Kyrkans förbön

L+F: Fader vår, som är i himmelen.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo:
Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen.

8. BENEDICAMUS OCH VÄLSIGNELSEN

L: Tacka och lova Herren. Halleluja, halleluja, halleluja!
F: Herren vare tack och lov, halleluja, halleluja, halleluja.

L: Välsignelsen

9. SLUTPSALM

10. SÄNDNING

Vi ber att gudstjänsterna ska bli till välsignelse och tjäna till Herrens ära.