För predikogudstjänsterna använder vi en liturgi som i stora drag motsvarar den gamla handboken för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, antagen 1958 och reviderad 1968. Vi sjunger oftast ur den finlandssvenska psalmboken, men använder ibland också sånger ur Sionsharpan och Lova Herren. Från påsken 2019 har vi tagit i bruk en reviderad ordning. (Serie 3 som pdf)

Nedan återges liturgin med texter som församlingen läser eller sjunger.

1. INGÅNGSPSALM

2. INTROITUS

L: Dagens inledningsord.
F: Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen.

3. SYNDABEKÄNNELSE OCH AVLÖSNING

L: Uppmaning till syndabekännelse

L+F: Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst, låt dina öron lyssna till mina rop om nåd! Om du, Herre, tillräknar synder, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, för att man ska vörda dig.
Därför, Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Tvätta mig ren från min skuld, rena mig från min synd, för jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Herre, förbarma dig över mig.

Kyrie

Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss.

Avlösning och tackvers

Nu himlen är upplåten för Jesus har oss sagt,
att han i mänskors händer har gett en sådan makt
att synden blir förlåten i himmel och på jord.
Gud, hjälp att vi ej vänder oss från ditt löftesord.

4. GLORIA OCH LAUDAMUS

L: Ära vare Gud i höjden!
F: Och frid på jorden bland människor till vilka han har behag.

Laudamus (Psb 144)

5. VÄXELHÄLSNING OCH DAGENS BÖN

L: Herren vare med eder.
F: Så ock med din ande.
L: Låt oss be.

Dagens bön

6. TEXTLÄSNING

Första läsningen (GT eller psaltartext)

Ge mig din nåd, att aldrig jag mig vänder
bort från ditt ord, som ljus i mörkret tänder.
Det visar väg till tröst och evig fröjd
som väntar mig en gång i himlens höjd, himlens höjd (Psb 285:6).

Andra läsningen (episteltext eller psaltartext)

Församlingen svarar: Amen.

Gradualpsalm

Evangelium

Församlingen svarar: Gud, tack för ditt heliga ord.

7. PREDIKAN OCH TROSBEKÄNNELSEN

Predikopsalm

Predikan

Trosbekännelsen (Nicaenum):

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är;

och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände;

och på den Helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna; och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.

Meddelanden

Kollektpsalm

8. Växelhälsning och kyrkans förbön

L: Herren vare med eder.
F: Så ock med din ande.
L: Låt oss be.

L: Kyrkans förbön

L+F: Fader vår, som är i himmelen.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo:
Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen.

9. BENEDICAMUS OCH VÄLSIGNELSEN

P: Låt oss tacka Herren!
F: Herren vare tack och lov, halleluja, halleluja, halleluja.

Välsignelsen

10. SLUTPSALM OCH SÄNDNING

Vi ber att gudstjänsterna ska bli till välsignelse och tjäna till Herrens ära.