Kommentera

Levande vatten

Så här under vår och försommar har vi i våra nejder ofta torrt väder. Bönderna hoppas på regn för de nysådda åkrarna och trädgårdstäpporna behöver fukt för att morotsfröna ska gro. Snart måste konstbevattning sättas in och vattenkannan är i flitig användning för blomrabatten vid husknuten. Den som iakttar vad som sker i naturen denna härliga årstid vet vad som följer om en slokande planta inte får vatten i tid.

Också det andliga livet behöver vattnas. Den Helige Ande beskrivs i en av pingstens texter (Joh 7:37–39) som levande vatten. Jesus berättar också om det levande vattnet för kvinnan vid Sykars brunn (Joh 4). Som vattnet är nödvändigt för att fröna ska gro och plantorna slå rot sköter också Anden om att tron föds och får sin näring.

Den Helige Andes högtid, pingsten, är den tredje av de stora högtiderna som ingår i kyrkans festliga halvår, Herrens halvår. Anden är en av de tre likvärdiga personerna i gudomen men den som är svårast att beskriva. Han kom på den första pingsten i form av tungor av eld. När Jesus döptes i Jordan kom han som en duva. Det levande vattnet är också en bild som Jesus använder.

I sitt avskedstal (Joh 14–17) beskriver Jesus Anden som Hjälpare. Han kommer inte med något eget, utan han ska förhärliga Jesus. Han ska ta av det som är mitt och förkunna för er, säger han (Joh 16:14). Och vidare: Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er (Joh 14:26).

När Anden på den första pingsten kom med sina mäktiga manifestationer var det just för att undervisa om Jesu Kristi verk. I sin predikan pekade Petrus på Jesus ”som ni korsfäste” och visade att han hade uppstått och av Gud gjorts till både Herre och Messias (Apg 2:36). Anden utgöts inte för att vittna om sig själv. Han gav apostlarna, och därmed också oss, det Ord som ger liv.

För att Anden ska kunna utföra sitt verk behöver han bevattningsverktyg. Andens bevattningsverktyg är Jesu ord, som han förmedlat genom sina apostlar och som vi har samlade i vår Bibel. Genom Ordet föder Anden på nytt i dopet. Det är genom att lyssna till Ordet om den uppståndne Herren som vårt trosliv kan vattnas och bära frukt. I nattvarden kommer han synligt och påtagligt till oss med syndernas förlåtelse och Ordets kraft. Se till att förrådet av det Levande vattnet inte sinar!

Helige, gode Guds Ande,
öppna för oss Guds ord!
Visa oss Frälsarens kärlek,
för oss till nådens bord!

(J Martikainen)

Följ och dela!