Kommentera

Anden – vår bibellärare

När Jesus skulle lämna sina lärjungar lovade han att han ska sända dem en lärare för att vägleda och hjälpa dem. 

Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er” (Joh 14:26). ”Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår av Fadern, då ska han vittna om mig” (Joh 15:26).

Det här löftet infriades på pingstdagen, när lärjungarna gick ut från sitt låsta rum och predikade evangelium om den uppståndne Herren på Jerusalems gator och i templet. Då förstod de det som de inte hade förstått förr: Jesus skulle inte upprätta ett synligt rike, där han skulle sitta på Davids tron och styra världen, utan han hade kommit för att upprätta ett nådens rike som vi kallas till medlemmar i genom tron. Till medlemmar i detta rike döptes redan första dagen omkring tre tusen personer. Vilken dopfest!

Anden förknippas ofta med tecken och under, som Gud lät ske för att bekräfta sitt ord. Det skedde också när evangeliet nådde Samarien och när det först förkunnades för hedningarna, som Petrus berättar: ”Och när jag började tala föll den helige Ande över dem, så som han föll över oss under den första tiden”  (Apg 11:15). Den helige Ande undervisade genom Petrus ord. Tecknen var bekräftelser av Ordet.

Anden fortsätter att undervisa också i dag. Han har påmint apostlarna om allt vad Jesus hade sagt, och han har sett till att de har skrivit ner detta budskap. Nu har vi fått en lärobok, Bibeln, som Anden använder för att undervisa oss. ”Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud” (2 Pet 1:21).

Den högtid som vi nu firar, pingsten, är alltså inte i första hand en förväntan av hänryckning, syner och uppenbarelser. Den har Jesus i centrum. Apostlarnas undervisning på den första pingstdagen utgjordes av lag och evangelium: ”Denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias” (Apg 2:36). Så fortsätter Andens undervisning också i dag med att genom lagen väcka ett styng i hjärtat med frågan: Vad ska vi göra? Och svaret är att se på Jesus. ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva” (Apg 2:38).

O helge Ande, var oss nära,
förklara du vad Jesus gjort!
Låt Ordet döma, trösta lära,
att Herrens lov må bliva stort!

(A Hydén)


Bön: Käre Helige Ande! Tack för du kom för att upplysa, kalla och helga oss till Jesu lärjungar genom ditt Ord! Hjälp oss att vara läraktiga lärjungar som inte missar några lektioner, utan gärna hör och lär oss vad du undervisar oss om. I Jesu namn, amen.

Följ och dela!