Kommentera

6 söndag efter Trefaldighet – Kärlekens lag

Vår gudstjänst denna söndag firar vi utomhus hos Hans & Mia Ahlskog i Lepplax kl 14:00.

På 6 söndagen efter Trefaldighet är predikotexten Matteus 5:38-42.

Jesus är undervägs i sitt kanske mest berömda tal till sina lärjungar och de som redan tror på honom.

Det är viktigt att komma ihåg när vi läser Jesu bergspredikan att detta är en enda lång lagpredikan till de kristna, inte en predikan till omvändelse för de som inte tror. I bergspredikan talar Jesus om för sina närmaste med vilken inställning de ska leva i världen och möta världens barn.

I verserna som utgör vår predikotext denna söndag talar Jesus om hur de ska förhålla sig till de som behandlar dem illa. Jesus hänvisar till Mose lag och till Romernas praxis att kräva någon att bära deras utrustning. Jesus vill med dessa exempler tala om för sitt folk hurdan inställning de ska ha i sitt hjärta. När någon behandlar dem illa eller kräver något av dem så ska de rannsaka sitt hjärta innan de ger sitt svar, deras mål ska vara att visa nästan kärlek.

Som i all sin undervisning så är det hjärtats inställning Jesus är ute efter, han vill att vi ska ha kärlek till nästan i vårt hjärta. Hur denna kärlek så kommer till uttryck i ord och handling kan variera från person till person och från fall till fall. Även om två människor står överför en och samma situation kan de fatta olika beslut och handla på olikt sätt. Vår uppgift är att rannsaka vårt eget hjärta, den andres hjärta låter vi han eller hon få rannsaka. Det är Guds upgift att döma andra människors hjärtan, vi ansvarar för vårt eget.

Vi hade inte haft någon kärlek att visa vår nästa om det inte vore för den kärlek Gud visat oss genom sin son Jesus Kristus. Genom hans fullkomliga liv och hans offer för oss på korset så har vi evigt liv hos Gud. Gud visade oss en så stor kärlek att han offrade sin egen son för oss som var hans fiender. Jesus Kristus frälste oss från vår synder med sitt eget liv och med sin kropp och med sitt blod. Han segrade över döden för oss. Vi äger därför evigt liv på grund av Jesus Kristus och hans gärningar för oss.

Detta är vår motivation till att visa kärlek till vår nästa, också de som behandlar oss illa. Därför att vi vet att Jesus också dött för deras synder. Inte därmed sagt att vi ska låta synd mot oss eller mot andra förbigå i tystnad. Även om vi går med två mil eller ger bort vår mantel så kan vi säga till om vi på något sätt blir utnyttjad. Jesu bergspredikan är inte en predikan som gör oss handlingsförlamade gemtemot ogudaktighet. Men den lär oss att vi i allt vi säger eller gör först ska undersöka vårt hjärta innan vi talar eller handlar. På så sätt kan vi spegla den kärlek som Jesus visat oss.

Följ och dela!

Skriv en kommentar