Kommentera

Ny styrelseordförande

Församlingen höll sitt årsmöte efter gudstjänsten i Lepplax bykyrka 8.4.2018. David Åkerlund, som har fungerat som ordförande sedan församlingen bildades 1.8.2008, önskade att inte bli omvald. Ny ordförande blev Botvid Lindström, som redan i flera år varit vice ordförande i styrelsen. David övertog uppgiften som vice ordförande.

Ny styrelsemedlem blev Rasmus Snellman. Övriga i styrelsen är Hans Ahlskog, kassör, och Ola Österbacka, sekreterare. Øyvind Edvardsen är verksamhetsgranskare.

Samtliga styrelsemedlemmar kan nås på e-postadress av formen fornamn.efternamn@sanktjohannes.info. Se närmare information här.

Årsmötet diskuterade utveckling av verksamheten i Jakobstadsnejden. Gudstjänsterna fortsätter enligt samma principer som förr, dvs. gudstjänster i Lepplax bykyrka alla söndagar kl 12 utom den första i månaden, då en kortare nattvardsmässa hålls kl 18. Gudstjänster i Vasa hålls första och tredje söndagen i månaden kl 11 i Settlementcentrum, Villgatan 1. Programmet finns i webbkalendern och i kommande händelser.

Följ och dela!