Från årsmötet

Efter gudstjänsten 25.4 höll församlingen årsmöte med stöd av Google Meet. Till ordförande omvaldes Botvid Lindström. Till ny styrelsemedlem valdes Martin Wikström, Närpes. Den övriga styrelsen omvaldes, varför styrelsen nu består av sex personer inkl. ordföranden. Bibelhelgen som redan skulle ha hållits ett par gånger men förskjutits av pandemin ska...

Fortsätt att läsa

Ny styrelseordförande

Församlingen höll sitt årsmöte efter gudstjänsten i Lepplax bykyrka 8.4.2018. David Åkerlund, som har fungerat som ordförande sedan församlingen bildades 1.8.2008, önskade att inte bli omvald. Ny ordförande blev Botvid Lindström, som redan i flera år varit vice ordförande i styrelsen. David övertog uppgiften som vice ordförande. Ny styrelsemedlem blev...

Fortsätt att läsa

Information från årsmöte

Församlingens årsmöte hölls i Vasa på annandag påsk, 17.4.2017. David Åkerlund omvaldes till ordförande. Styrelsemedlemmar är Hans Ahlskog (kassör), Botvid Lindström (vice ordförande) och Ola Österbacka (sekreterare). Øyvind Edvardsen avsade sig styrelseuppdrag och valdes till verksamhetsgranskare. Verksamheten diskuterades livligt. En friluftsdag ska ordnas på Kristi himmelsfärds dag 25.5 och målet är...

Fortsätt att läsa

Årsmöte 19 april 2015

Församlingen höll sitt årsmöte efter gudstjänsten i Biblion 19.4.2015. Till styrelsens ordförande omvaldes David Åkerlund. Till styrelsemedlemmar valdes Hans Ahlskog, som fortsätter som kassör, Øyvind Edvardsen, pastor, Botvid Lindström, vice ordförande, och Ola Österbacka, pastor och sekreterare. Församlingsordningen ändrades på ett par punkter för att göra det valfritt för styrelsen att...

Fortsätt att läsa

Årsmöte 27.4.2014

Församlingen höll årsmöte i Lepplax efter gudstjänsten den 27 april. I den ekonomiska rapporten konstaterades att ekonomin varit bättre än budgeterat tack vare regelbundna medlemsoffer och övriga gåvor och kollekter. Verksamhetsberättelse finns här. Styrelsens ordförande David Åkerlund omvaldes. Ny vald medlem är styrelsen är kyrkoherde Øyvind Edvardsen, som hittills deltagit...

Fortsätt att läsa