Kommentera

Falska nyheter och våra ord

Falska nyheter, fake news, har blivit ett välkänt begrepp i vår tid. Lögner har blivit vardagsmat upp till de högsta politiska nivåerna och tidningarna beskylls för att vinkla och ta fram nyheter som stöder deras linje. Vad kan man tro på?

Den tolfte söndagen efter Trefaldighet har temat Våra ord. I evangelietexten som ingår i Jesu bergspredikan förmanas vi att vara noggranna med våra ord så att man alltid kan lita på dem. Vi ska tala så att ja är ja och nej är nej. Jesus förbjuder onyttiga eder, som då man vill understryka sanningen i sina ord med att svära vid himlen eller vid Gud. Av det har en del dragit slutsatsen att man inte får avlägga ed inför domstol, eller vid andra tillfällen där myndigheterna kräver det.

Bergspredikan riktar sig till Jesu lärjungar, inte till myndigheterna. På ett annat ställe manar Jesus oss att vända andra kinden till om någon slår oss (jämför evangeliet för sjätte söndagen efter Trefaldighet, Matt 5:38–42). Sådant fungerar inte i polisväsendet eller i det militära. Det är kärlekens lag för den som följer Jesus i vardagen. På samma sätt är det med våra ord. Jesus själv anmodades att avlägga ed inför översteprästen Kaifas och det gör vi också när det är nödvändigt för att understryka sanningen i våra ord inför domstol eller när någon ska tillträda ett offentligt ämbete.

Hur vill Gud att vi ska använda våra ord? I förklaringen till andra budet skriver Luther:

Vi ska frukta och älska Gud, så att vi inte förbannar eller svär vid hans namn eller använder det till vidskepelse, lögn och bedrägeri, utan åkallar det i all nöd, ber, tackar och lovar.

Vi ska inte gyckla med Guds helighet genom att använda hans namn på ett lättvindigt sätt. Vi ska inte heller anropa djävulen och andra andemakter. Gud förbjuder oss också att använda Guds namn för att ge lögnen sken av sanning. Det sker om man föreger att man förkunnar Guds ord medan man i själva verket förvränger det och lägger in mänskliga tankar, alltså att föra fram falska läror.

Guds namn och Guds Ord ska hållas heligt bland oss alla. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, skriver Paulus (Ef 4:25). Och lite längre fram: Låt inga smutsiga ord komma över era läppar, utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs, så att det blir till glädje för dem som hör det.

O Herre, helga du min själ
att alltid talets gåva
jag brukar till mitt sanna väl
och till att rätt dig lova,
att ärligt jag dig frågar mest
hur jag med orden främjar bäst
ditt rike och din ära.

(Bengt Olof Lille, psb 476)

Följ och dela!