Kommentera

Trefaldighetssöndagen sammanfattar Guds verk

Med Trefaldighetssöndagen har vi lämnat Herrens halvår, då vi fått lära oss hur Fadern utgav sin älskade Son som blev människa, hur Jesus gav sitt liv för oss och uppstod samt hur Anden väcker liv genom Ordet om Kristus. Dessa tre representerar våra tre stora högtider: jul, påsk och pingst. Trefaldighetssöndagen blir på sätt och vis en sammanfattning av dessa Guds verk för oss. Evangelietexten från Joh 3:1–15, samtalet med Nikodemus, utgör också en sammanfattning som besvarar den viktigaste frågan: Hur ska jag bli frälst?

Jesus anger klart och tydligt vad som behövs: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är  ande. Jesus har redan gjort allt som krävs och det bjuds genom evangelium åt alla, men den personliga biljetten till Guds rike ges i dopet och tron.

På Trefaldighetssöndagen brukar vi i vår församling läsa den Athanasianska trosbekännelsen. Den är en av de tre gammalkyrkliga trosbekännelserna som tillkom i tider av svåra lärostrider. Den tar fram två huvudläror: treenigheten och Kristi två naturer. Båda dessa frågor är svåra att förstå för vårt förnuft, ja egentligen omöjliga att förstå rent förnuftsmässigt. Vi kan inte förstå Guds väsen, vi kan bara tillbe honom. 

Det konstaterar också Paulus i episteltexten från Rom 11:33–36, som utgör en lovsång efter den för vårt förstånd obegripliga undervisningen om Guds utkorelse: O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, hur ofattbara hans vägar! … Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Amen.

Så får vi nu rikta vårt tack till Fader, Son och Ande för alla hans välgärningar och sedan vandra vidare i den gröna delen av kyrkoåret, Kyrkans år, när han leder oss i livets olika skiften. Det kan vi göra med all frimodighet när vi vet att det är han som har gjort början genom att föda oss på nytt, och också ska förse oss med kraft från den sanna vinstocken att bära den frukt som han har bestämt oss till.

Gud, treenig, stå oss bi,
låt ingen oss fördärva,
gör vår själ från synden fri,
låt oss ditt rike ärva.
Vårt beskydd, vår tillflykt var
mot Satans våld och snara,
vänd bort all själafara,
oss i din tro bevara.
Herre, du är vårt försvar,
vi vill din hjälp förbida
och i din rustning strida
vid dina trognas sida.
Amen, amen, ske alltså!
Halleluja, halleluja!

(Martin Luther)

Följ och dela!