Kommentera

DNA-forskningen – en dödsstöt för utvecklingsläran?

Ur Bibel och Bekännelse nr 2/2021

Den rikskände DNA-släktforskaren Peter Sjölund i Sverige har i ett blogginlägg lagt fram rön som radikalt kan förändra den allmänt vetertagna synen på mänsklighetens historia. Hans inlägg har den provocerande rubriken ”Mormors far var Neandertalare”[1]. Forskare har lyckats analysera rekordgammalt DNA från förhistoriska människor. Nu kan man rentav börja släktforska på deras neanderthal-släktingar! Liknande rön har tidigare lagts fram av tidskriften Genesis.

Det som lagts fram i två färska studier är analyser av lämningar från fem människor i Bulgarien och från en kvinna i Tjeckien. Enligt vedertagna metoder för datering skulle deras ålder vara mer än 40 000 år.

De förra fynden sägs ha genetiska likheter med förhistoriska och nu levande människor i Ostasien och med ursprungsbefolkningen i Amerika. Deras genetiska arv överlevde inte istiden. Det mest intressanta med fynden är att de bar tydliga spår av neanderthalarnas DNA. Alla hade en anfader/anmoder som var neanderthalare.

Forskarna menar att neanderthalarnas och moderna människors ursprung delade sig för ungefär 600 000 år sedan. De nya fynden antyder att neanderthalarna var riktiga människor – något som skapelsetroende forskare länge har hävdat. Vi återkommer till frågan om dateringar.

 

Eva och Noa bevisas av DNA-forskningen[2]

Redan länge har man visat att alla människor härrör från en enda gemensam föregångare. Det är s k mitokondrisk DNA som ärvs endast av kvinnor som leder tillbaka till en urmoder som kallas den mitokondriska Eva. Med de antaganden som brukar göras för mutationsfrekvensen har åldern för denna Eva angetts till 150 000–200 000 år. Men samtidigt påpekar evolutionisterna att hon ingalunda var den enda kvinnan i sin generation, men hon var den enda som har gett upphov till en obruten linje av döttrar fram till våra dagar. Detta synnerligen lösa antagande grundar sig givetvis på att evolutionsteorin annars skulle rämna sönder!

Men hur förhåller sig då skapelsetroende till de långa tidsperioderna? För att beräkna den mitokondriska Evas ålder använder man sig av den ”molekylära klockan”[3]. Den bygger på hastigheten för mutationer i arvsmassan. Dessa i sin tur grundar sig på vedertagna radiometriska åldersbestämningar av berglager via jämförelser mellan schimpanser och människor. Men under de senaste decennierna har gjorts ett antal mer direkta observationer av mutationshastigheten i mitokondrierna, vilka visar på att Eva levde för några tusen år sedan!

Men också Adam har funnits enligt modern DNA-forskning! Alla män bär en Y-kromosom i sina celler. Kromosomerna innehåller information i DNA (uppsättningar av de fyra bokstäverna A, T, G, C), som långsamt förändras genom mutationer. I dag finns verktyg för att bestämma den exakta ordningen på bokstäverna i DNA. Forskarna kan jämföra Y-kromosomernas DNA hos män från olika delar av världen och ta reda på skillnaderna.

Enligt Bibeln härstammar alla män från Noa, som hade tre söner. Alla nu levande män bär alltså kopior av Noas Y-kromosom, men med olika förändringar.

Kan forskarna då få reda på tiden som gått sedan Noa? Jo, men med två förutsättningar:

1) Att man kan bestämma hur stor variationen är i mäns Y-kromosomer.

2) Att man kan uppskatta med vilken hastighet mutationerna uppträder.

Den hittills gängse uppfattningen om tidsperspektivet har varit att männens urfader skulle ha levat för ungefär 250 000 år sedan. Nu finns nya rapporter där man använt sig av noggrannare metoder och där man noterat avsevärt högre mutationshastigheter än i tidigare undersökningar. Det skulle peka på att den gemensamma urfadern skulle ha levt för endast några få årtusenden sedan.

Evolutionistiska genetiker har längre grubblat över varför det verkar som om ”mitokondriska Eva” skulle vara betydligt äldre än ”Y-kromosom-Adam”. Men följer vi Bibelns framställning är det inte underligt. Det fanns fyra kvinnor med i arken, och dessa har sitt ursprung i Eva som levde en lång tid före dem, medan männen alla hade sina gener från en enda man.

 

Kommer mänsklighetens historia att skrivas om?

Dr Nathaniel T Jeanson är en bibeltroende biolog från Harvarduniversitetet och numera forskare för skapelseorganisationen Answers in Genesis i USA. Han presenterar i en serie på 23 videoföreläsningar, med titeln Människorasens nya historia (The New History of the Human Race)[4], hur det enligt den nutida forskningen är möjligt att raser med skilda egenskaper kan bildas snabbt. Redan på några generationer kan gener som innehåller disposition för mörk hy ta över från ljus hy och vice versa.

Jeanson pekar på andra intressanta fakta, till exempel om urbefolkningen i Amerika. Han hävdar att de folk som tidigare betraktats som primitiva i själva verket var mycket skickliga med hög kunskapsnivå. Det bekräftas också av Bibelns urhistoria, som vittnar om mycket tidig hantverkskonst (se 1 Mos 4:22). Det motsäger en av evolutionismens grundprinciper, enligt vilken mänskligheten utvecklats från primitiva till allt mera sofistikerade kulturer. Vi skulle ha mycket att lära av de byggnadstekniskt avancerade egyptiska pyramiderna eller från Machu Picchu i Peru!

Alla de här exemplen visar att Bibelns historia ingalunda behöver skrivas om, även om den sekulära historien tvingas göra det. Det stora problemet är att evolutionismen är omfattad som ett axiom som inte kan motsägas, med mindre än att man diskrediterar sig som forskare. Det kan mycket väl vara så att DNA-forskningen kommer med sådana rön att det blir omöjligt att upprätthålla de förutsatta långa tidsperioderna.

Debatten om kompromisserna mellan utvecklingsläran och en tro på en Skapare, det som man vanligen kallar en teistisk evolution, har tagit fart i många kristna sammanhang. Frågan är av synnerlig vikt särskilt för den studerande ungdomen. Det är viktigt att studera den pågående forskningen, som visar att man inte behöver skämmas för att tro på Bibeln. Det kan man göra bland annat via tidskriften Genesis och Föreningen Genesis’ webbplats.[5]

Det finns också många goda böcker som gärna kan läggas i ungdomarnas händer (se BoB nr 1/2021). En tämligen ny och lättfattlig sådan är Johnny Bergman: Varför tror inte alla på Darwin? (95 kr på forlag.biblicum.se, 10 € på Logos förlag i Finland).

Ola Österbacka

[1] https://petersjolund.se/mormors-far-var-neandertalare/

[2] Bygger på artiklar i Genesis nr 1/2020 (krymp.nu/2KA) och artikeln Mänsklighetens nya historia i Genesis nr 1/2021.

[3] Mitokondrier är små celldelar som brukar liknas vid cellens ”kraftverk”.

[4] https://www.youtube.com/playlist?list=PL1v9pqs4w1mwrGlCET76Rs99Fx0EfJXE4

[5] Se https://genesis.nu/.

Följ och dela!