Kommentera

Guds uppenbarelse i Kristus

Helgdagarna kring och efter jul har sedan gammalt teman som beskriver olika skeden av Guds uppenbarelse i Kristus. Efter juldagens mäktiga presentation av Jesu födelse via änglasången utanför Betlehem följer vittnesbörd om hur Gud nådigt beskyddar sina barn, vilket blir särskilt tydligt i berättelsen om hur Jesus räddades undan Herodes’ grymma mord. Till det hör också Guds vakande hand över sina vittnen, även om de blir offer för förföljelser, likt Stefanus som vi minns på annandag jul. Trettondagen har kallats Epifania, vilket betyder uppenbarelse, och i östkyrkan Theofania, som betyder gudsuppenbarelse. Den handlade ursprungligen om Jesu dop men har senare fått sitt tema från de visa männens uppvaktning av Jesusbarnet. Därmed har missionen blivit ett viktigt inslag i trettondagens firning.

Den här julhögtiden går vi miste om ett par teman på grund av söndagarnas placering i kalendern. Nyårsdagen inföll på söndagen efter jul, och den andra söndagen efter jul, eller söndagen efter nyår som dagen också kallas, blir borta på grund av trettondagens läge. Teman som därmed viker undan i år är Barnaskapet hos Gud och Guds hus, som präglas av berättelsen om hur pojken Jesus vid tolv års ålder väcker uppmärksamhet i sitt samtal med de skriftlärda i templet.

Första söndagen efter trettondagen är dopets söndag. Jesus blir döpt av Johannes, samtidigt som Faderns röst från himlen förklarar vem han är: Han är min älskade Son. Så som Jesus blev invigd till sitt liv som vår ställföreträdare, ”för att uppfylla all rättfärdighet”, så blir vi också i dopet införlivade i Guds gemenskap, vi blir Guds barn.

Under de följande epifaniasöndagarna framträder Jesus allt mer i sin kraft: han helgar hemmet med sitt första under i Kana, med sina undergärningar skapar han tro och han är nära mitt i stormarna och i livets svåra skeden. Julkretsen avslutas med kyndelsmässodagen, som egentligen infaller den 2 februari, 40 dagar efter jul när Jesus frambars i templet med ett offer. I en del kyrkor firar man den sista av epifaniasöndagarna innan förfastan börjar som Kristi förklarings dag.

Trettondagstiden är en tid av tillbedjan inför det stora mysteriet: att Gud blev människa för att frälsa oss från vredesdomen.

Vår Herre Krist de sina bjöd
att gå kring världen vida
och ordet om hans liv och död
till jordens ändar sprida.
I dopet nåd av Gud vi får
som synden övervinner,
så vi hans stränga dom består
och frid och frälsning finner
och sist till himlen hinner.
(M. Luther)


Käre Jesus! Lär mig att älska din uppenbarade sanning som vi har i ditt Ord! Låt din Ande förklara för mig vem du är och vad du har gjort för mig och alla andra. Amen.

Följ och dela!