Kommentera

Vinstocken och grenarna

Med Trefaldighetssöndagen, Heliga Trefaldighets dag eller Treenighetssöndagen, övergår vi från Herrens halvår till Kyrkans halvår. Vi brukar också tala om det festliga halvåret och det festlösa halvåret – även om det halvår som är framför oss ingalunda helt saknar fest. Det gångna halvåret, som inleddes med första söndagen i advent, har präglats av Guds handlande genom Jesus Kristus och hur han sänt Hjälparen för att undervisa oss om allt detta. Kyrkans halvår är tiden då Hjälparen, den Helige Ande, tillämpar det som har skett så att det bär frukt i våra liv. Vi lever i tiden efter pingst.

När Jesus kort före sitt lidande och sin död undervisar sina lärjungar tar han en bild som är välbekant för dem: vinstocken och grenarna (Joh 15). Han talar om att beskära och rensa, och han inskärper hur viktigt det är att hans lärjungar förblir som grenar i vinstocken för att de ska kunna bära frukt. Han påpekar att rätten att vara hans lärjungar inte beror på deras val, utan på att han själv har valt dem. Och det finns ett klart syfte med detta: att de ska bära frukt, en sådan frukt som består.

Den saft från stammen som måste till för att åstadkomma frukten är Jesu ord. På pingsten lär vi oss att det är Anden som undervisar om detta Ord och för det in i våra hjärtan så att vi tror det, och därmed får del av välsignelsen av Jesu verksamhet. Det som Jesus gjort gäller alla människor, och därför ger han oss sin befallning att gå ut och göra alla folk till lärjungar, döpande och lärande.

I bilden av vinstocken och grenarna finns också ett djupt allvar. Jesus beskriver vingårdsmannens arbete för att maximera skörden genom beskärning. Det kan ofta vara mycket smärtsamt när sekatören i bildlig mening går över oss. Ordspråksboken, och särskilt även Hebreerbrevet, talar om hur nödvändigt det är att vi blir fostrade genom lidande och svårigheter av olika slag. Syftet är att vi ska bära mer frukt. Tyvärr händer det att grenar vissnar i brist på näring. Då skärs de av och bränns upp. Det här är en påminnelse om att det på domens dag finns två utgångar: den ena till evig välsignelse och den andra till evigt straff.

För att undgå risken att torka bort och skäras av behöver vi ständigt tillgång till saften från stammen. Vi behöver Guds ord och vi behöver hans sakrament. Förbli i mig, vädjar Jesus. Det är en livsavgörande förmaning.

Bliv i Jesus, vill du bära frukt!
Grenen kan ej leva skild från stammen,
och blott under herdens vård och tukt
fostras och bevaras späda lammen.

(L Sandell)


Bön: Käre Jesus! Hjälp mig att hålla fast vid ditt Ord så att jag inte torkar bort och du måste skära bort mig från din gemenskap. Ge mig också frimodighet och kraft att vara ditt vittne för alla dem som inte hört om dig eller som vissnat. Välsigna den sommar som vi nu ser fram emot. Amen.

Följ och dela!