Kommentera

Döva hör och blinda ser

Den här söndagen har i vår kalender temat ”Våra ord”. Det passar inte riktigt bra in på en del av texterna, särskilt dagens evangelietext, som mera handlar om Jesu verksamhet som helbrägdagörare. Därför har folkkyrkans nya handbok ändrat temat till ”Jesus vår helare”. Båda de här aspekterna finns med i dagens texter, men tyngdpunkten ligger på Guds ord som är grunden för det stora helandet, och först i andra hand handlar det om våra ord.

Den gammaltestamentliga texten från Jes 29:18–19 förutsäger att de döva ska höra bokens ord och de blindas ögon ska se ut dunkel och mörker ”den dagen”. Vilken dag? Jesus besvarade en fråga från Johannes Döparen med att hänvisa bland annat till det här Jesajaordet. Det var han som öppnade öron och ögon.

Det är ordet om Jesus och hans frälsning från synd, död och helvete som också i dag öppnar dövas öron och blindas ögon. Också i dag är vi i de gamla kristna länderna döva och blinda för profeternas och apostlarnas förmaningar att höra Herrens ord. Men ännu i dag ljuder detta ord som öppnar vägen till glädje i Herren och fröjd i den frid som övergår allt förstånd. Låt oss flitigt höra och läsa detta ord så länge vi har det ibland oss. så att också våra ord blir till välsignelse för våra medmänniskor!

Tack, o Jesus, för det rika bordet som din kärlek dukat har för oss!
Tack, o Jesus, för det dyra Ordet vilket aldrig, aldrig skall förgås!
Sänd oss också nu din helge Ande som oss leder i all sanning här,
och låt Satan ej sitt ogräs blanda i den säd som bland oss utsådd är!

Låt ej Ordet fåfängt komma åter, låt det bära frukt till evig tid!
Och varhelst du oss församlas låter, låt oss alla samlas i din frid!
Håll oss alltid i din sanna fruktan, slå alltjämt vår egenvilja ner!
Spar ej heller på din Andes tuktan och låt köttet ej regera mer!

O, låt syskonbandet aldrig brista, låt ej brödrakärleken dö ut!
Låt oss ej i ovis iver tvista, så att livet slocknar ut till slut!
Lär oss i det stora och det lilla troget bliva vid din sanning än!
Om vi syskon gör varandra illa, hjälp oss också få det väl igen!

Ja, o Jesus, du som gör utöver vad vi beder eller tänker här,
ge åt var och en vad han behöver, ge åt var och en vad nyttigt är!
Bär oss, bär oss på ditt trogna hjärta, rista där med eldskrift våra namn!
Och låt ingen lust och ingen smärta rycka lammen ur din herdefamn!

Lina Sandell (Sionsharpan 93)

Följ och dela!

Skriv en kommentar