Kommentera

Det stora uppdraget

Heliga Trefaldighets dag, Trefaldighetssöndagen eller Treenighetssöndagen brukar betraktas som trosbekännelsens dag. Denna dag bekänner vi vår tro med den Athanasianska trosbekännelsen, som är en utförlig bekännelsen till den Trefaldige, dolde Guden, men också till Kristus som sann Gud och sann människa. För den moderna människan är denna trosbekännelse i många delar svårsmält, men för en kristen församling är den viktig att inskärpa.

Denna dag är också en startsignal för missionsuppdraget, som vi som Jesu lärjungar anförtros i Matteusevangeliets allra sista verser. Där ger Jesus oss det stora uppdraget att göra alla folk till lärjungar genom att döpa dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lära dem att hålla allt som han befallt oss. I detta uppdrag lovar han att vara med oss alla dagar till tidens slut.

Här använder Jesus den formulering som vi använder när vi döper. Därför betraktas endast dop som görs i Faderns och Sonens och den helige Andes namn som ett kristet dop. Jesus har också uttryckligen definierat dopet som grunden för att betraktas som kristen. 

Till dopbefallningen hör en förpliktelse till undervisning: att lära de döpta att hålla allt som Jesus har befallt oss. Det är en ytterst allvarlig förpliktelse. I pingstens texter ingår flera utsagor där Jesus kopplar samman kärleken med att hålla fast vid hans bud. Det finns kyrkor, som bär det kristna namnet, men vilkas ledare anser sig veta bättre än Jesus vad kärlek är och därför tar sig rätten att omtolka hans bud. Till Jesu bud hör att se upp för sådana falska herdar och hålla sig borta från dem.

Den mest svårsmälta formuleringen i den Athanasianska trosbekännelsen är dess inledande ord: ”Var och en, som vill bli salig, måste först av allt ha den allmänneliga kristna tron. Men den, som inte bevarar den oförändrad och oförfalskad, går med säkerhet evigt förlorad.” Det är för att människor inte ska drabbas av denna olycka som Jesus gett oss uppdraget att döpa och lära – ”för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv” (Joh 3:16). Där uttrycks i korthet den treenige Gudens goda vilja med oss.

Högt lovade Treenighet,
du har berett mig salighet.

Ge nåd att gå din sannings stig
och lämna sist min själ åt dig.
så får jag med osäglig fröjd
lovsjunga dig i himlens höjd.

(H Ausius)

Följ och dela!