Kommentera

Det himmelska brödet

Den senaste veckans katastrofala händelser påminner oss om hur skör den jordiska tryggheten är. Vi som bor långt från jordbävningsområdena lever kanske i den tron att allt består, att inget ska störa de vardagliga rutinerna. Så här ger Gud oss påminnelser om att vi inte ska fästa oss vid det som en dag ska gå under.

Sexagesimasöndagen, Ordets söndag, ger oss en undervisning om det verkligt viktiga. Det är inte den flyktiga, jordiska tillvaron som ska vara vår mittpunkt i livet. Den kan när som helst raseras, likt stora hus som förvandlas till grus på några sekunder. Det verkligt viktiga är att vi har mat för själen. Det är den mat som Jesus kom med: ”Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk” (Joh 4:34). Det himmelska brödet har kommit genom Jesus, genom hans lidande och görande lydnad, som han fullbordade för att vi skulle få leva med honom i evighet. Snart kommer vi in i fastetiden, då vi särskilt påminns om hans verk för oss.

Sexagesima är såningsmannens söndag. Första årgångens evangelium beskriver i en liknelse hur en såningsman sår sin säd i fyra slags åker. Endast en fjärdedel av utsädet faller i god jord. Såningsmannen slösar med utsädet. Likaså kan det kännas som slöseri att Jesus måste utstå så mycket lidande för människor som i många fall struntar i honom. Vår uppgift är att dela detta himmelska bröd så att det når dem som hungrar – även om de kanske ens vet om sin hunger. Därför har vi också i uppgift att vara såningsmän på alla tänkbara åkerfält: predika Ordet, träd fram i tid och otid, för ut evangeliet till alla som vi träffar på!

Men vi ska inte glömma att äta av det brödet också för egen del. Det får inte bli så bråttom att vi inte hinner umgås med Ordet varje dag, lika lite som vi får försumma att äta det jordiska brödet. Som profeten Amos säger ska det komma en dag när människor ska söka efter Herrens ord utan att finna det. Därför ljuder förmaningen i dag: Sök Herren medan han låter sig finnas! Hör, så får er själ leva!

O, må jag alltid akta på
det dyra livets ord

och glädjas att ock jag får gå
till detta rika bord!
Men sänd ditt ord också till dem
som än ej känner dig!
Lys in i deras mörka hem,
och led dem på din stig!

(Amanda M)


Bön: Käre Far i himlen! Tack för att du gett oss ditt Ord som visar vägen till himlen genom Jesus. Gör mig flitig att använda det. Förbarma dig över dem som drabbats av jordbävningskatastrofen i Turkiet och Syrien och lär dem sätta sitt hopp till Jesus. Amen.

Följ och dela!