Kommentera

Kristi himmelsfärds dag

I dag på Kristi himmelsfärds dag hyllar vi vår uppståndne Frälsare, Kungen i hans härlighet, som har fullbordat sin upphöjelse och farit upp till himlen. Han har tagit i besittning den makt som har varit hans ända från begynnelsen. Han sitter nu på Faderns högra sida, där han i sin allmakt leder oss och ber för oss. Han har omsorg om de modlösa och försagda och har lovat att alltid vara med oss när vi samlas i hans namn.

Psaltartext: Ps 47:6-10

6 Gud har farit upp under jubel, HERREN under basuners ljud. 7 Lovsjung Gud, lovsjung! Lovsjung vår kung, lovsjung, 8 för Gud är kung över hela jorden. Lovsjung med vishet!
9 Gud är kung över folken, Gud sitter på sin heliga tron. 10 Folkens främsta samlas som Abrahams Guds folk, för jordens sköldar tillhör Gud. Högt är han upphöjd.

Första läsningen: Ps 110:1–4

1 En psalm av David.
HERREN sade till min Herre: ”Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter.” 2 Din makts spira ska HERREN sträcka ut från Sion. Härska mitt bland dina fiender! 3 Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din ungdom till dig, som dagg ur morgonrodnadens sköte.
4 HERREN har gett sin ed och ska inte ångra sig: ”Du är präst för evigt, på samma sätt som Melkisedek.”

Andra läsningen: Ef 4:7–13

7 Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. 8 Därför heter det: Han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. 9 Det att han steg upp, vad innebär det om inte att han också steg ner till jorden? 10 Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt.
11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, 12 för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet.

Evangelium: Joh 17:24–26

24 Far, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig, för du har älskat mig före världens skapelse. 25 Rättfärdige Far, världen har inte lärt känna dig. Men jag känner dig, och de vet att du har sänt mig. 26 Jag har gjort ditt namn känt för dem. Och jag ska göra det känt, för att kärleken som du älskat mig med ska vara i dem och jag i dem.”

Bön: Herre Jesus Kristus, Guds, den allsmäktiges Son, du som på jorden bar törnekronan för vår skull och nu som vår fullkomnade Frälsare bär ärekronan på Guds högra sida. Från jordens dal prisar vi dig, du som ständigt ber för oss hos Fadern. Vi ber dig: Vidga över all världen det rike som du har grundat med din seger på korset. Skänk oss kraft att vara dina sändebud, och låt oss slutligen med alla trogna få se dig och sjunga ditt lov i den eviga glädjen. Amen.

Följ och dela!